Foersterova společnost jako vydavatel

Prvním tiskem vydaným dílem Josefa Bohuslava Foerstera byl církevní sbor Pange lingua z roku 1882, který vyšel jako hudební příloha časopisu Cyrill. Také další vydaná skladba, Notturno A dur op. 1, vytvořená roku 1881 jako součást scénické hudby ke hře Williama Shakespeara Kupec benátský, byla publikována časopisecky, ve čtyřruční klavírní upravě jako příloha časopisu Humoristické listy (1885). K prvním Foersterovým vydavatelům pak patřila v Praze nakladatelství F. A. Urbánka, B. Kočího, E. Starého, v Hamburku J. A. Böhme a J. Haring, ve Vídni Universal Edition, v pozdějších letech Hudební matice Umělecké besedy, Mojmír Urbánek a řada dalších.
V roce svého založení roku 1919 se vydavatelské činnosti ujala také Foersterova společnost (FS). Jejím prvním vydavatelským počinem bylo vydání klavírního výtahu opery Debora a následovala další Foersterova díla. Nakladatelská činnost FS se však neomezovala pouze na díla svého kmenového autora. Za spoluúčasti nakladatelství Emanuela Starého vydala FS partitury Smetanova Pražského karnevalu, Ostrčilovy Symfonietty, jeho Klavírní suity a klavírního výtahu opery Legenda z Erinu, kantáty Vzkříšení Rudolfa Karla, dále díla Otakara Jeremiáše, Otakara Zicha, Jana Zelinky, Emila Františka Buriana, Jindřicha Hyblera aj. Po roce 1939 zůstalo pouze u nepravidelného vydávání Foersterových děl. Z poslední doby to bylo roku 2014 faksimilované vydání Dvou vánočních písní pro dětský sbor a varhany.


objednávky faksimile a zakoupení za 150 Kč/ks
+ poštovné
na adrese společnosti info@sjbfoerster.cz

Díla J. B. Foerstera, vydaná Foerstrovou společností (FS)

(řazení děl abecedně)

Ballada horská, píseň, bez op. č.

 • FS, 1929 jako faksimile

Bloud, opera na libreto skladatele podle L. N. Tolstého, op. 158

 • FS, 1939, klavírní výtah s textem

Carçamon, melodram s klavírem na text H. A. Beerse, překlad J. V. Sládek, op. 149a

 • FS, 1948

Cyrano de Bergerac, symfonická báseň, op. 55

 • FS, klavírní výtah pro čtyři ruce, 1921
 • FS, partitura, 1949

Debora, opera, libreto Jaroslav Kvapil podle hry S. Mosenthala, op. 41

 • FS, klavírní výtah s českým textem, 1919 samostatně vydala
  FS roku 1921: duet Josefa a Debory z 1. dějství a Ukolébavku Hany ze 3. dějství s klavírním doprovodem, Obžínky pro smíšený sbor a klavír, klavírní výtah Polky a Sousedské ze 3. dějství

Den, tři skladby pro klavír, op. 153b

 • FS, 1940, 2. vyd. 1945

Dolorosa, melodram s klavírem na text Antonína Klášterského, op. 176b

 • FS a Melantrich, 1949

Dva motivy z Jana Nerudy, písně, op. 109a

 • FS, 1920

Dvanáct sborů pro mužské hlasy na texty J. V. Sládka, op. 171

 • FS, 1948

Dvě klavírní skladby pro levou ruku, op. 142b

 • FS a Melantrich, 1945

Eine Verlassene / Opuštěná, píseň pro sólový hlas a nebo orchestr na text Otto Manze (překlad Josef Theurer), op. 106

 • FS, 1933, klavírní verze, text německy i česky

Fantazie pro housle a klavír, op. 128

 • FS, 1927

Helmaladur, melodram s klavírem na text Jaroslava Vrchlického, op. 111, č. 3

 • FS, 1921

Jacopone Todi, melodram s klavírem na text Jaroslava Vrchlického, op. 111, č. 2

 • FS, 1921

Jaro a touha, symfonická báseň, op. 93

 • FS, 1921, klavírní výtah pro čtyři ruce

Kantáta 1945 pro sólový soprán a baryton, smíšený sbor a orchestr na texty Marie Rafajové a Bohumila Mathesia, op. 187

 • FS, 1946, klavírní výtah s textem

Klavírní trio č. 3 a moll, op. 105

 • FS, 1926, partitura a hlasy

Klekání pro smíšený sbor a klavír nebo orchestr na text Felie Timmermanse, op. 151a

 • FS, 1941, klavírní verze

Koncert pro housle a orchestr č. 2 d moll, op. 104

 • FS, 1930, klavírní výtah

Koncert pro violoncello a orchestr, op. 143

 • FS, 1931, klavírní výtah

Legenda pro smíšený sbor s barytonovým sólem a klavír nebo orchestr na text Detlewa von Liliencron, op. 77a

 • FS, klavírní verze s českým textem 1945

Máj, kantáta pro sólový varyton, deklamátora, mužský sbor a orchestr na verše K. H. Máchy, op. 159

 • FS, 1939, 2. vyd. 1945, klavírní výtah s textem

Mrtvým bratřím / Mortuis fratribus, kantáta pro sóla, smíšený sbor, orchestr a varhany, op. 108 (text Karl Gerok, Josef Merhaut, Jaroslav Vrchlický, Rabindranáth Thákur, Žalm 23; překlady Ferdinand Pujman, Otakar Zich)

 • FS, 1929, klavírní výtah s českým textem

Mše biskupa Turpina, melodram s klavírem na text Jaroslava Vrchlického, op. 111, č. 4

 • FS 1921

Osenická suita pro klavír, op. 129

 • FS, 1927

Osvobozené vlasti, cyklus mužských sborů na texty J. Chaloupky, A. Weniga a A. Klášterského, op. 113

 • FS, 1928

Pan učitel, melodram s klavírem na text Renaty Horalové, op. 149b

 • FS, 1949

Píseň bratra slunce pro sólový baryton, mužský sbor a orchestr na sloiva Františka z Assisi, op. 173

 • FS, 1945, klavírní (varhanní) výtah s textem

Písně červnových dnů na texty skladatele, J. Kvapila aj., op. 189

 • FS a Orbis, 1950

Pochod mladé Národní jednoty pro klavír, bez op. č.

 • FS, 1939

Poslání, mužské sbory na texty V. Dyka, J. Týmla, B. Spilky, Z. Spilky a M. Bílé

 • FS, 1949

Sborové písně pro mužské hlasy na texty J. V. Sládka, op. 145

 • FS, 1930

Skladby pro mého synáčka pro klavír, op. 72

 • FS, 1923

Sluncem a stínem, mužské sbory na texty F. Kožíka, J. Hory, Marie Calmy, J. V. Sládka, K. Dostála-Lutinova, J. V. Friče a vlastní, op. 118

 • FS, 1939

Srdce, opera na libreto skladatele, op. 122

 • FS, 1922, klavírní výtah, partitura, orchestrální hlasy

Srdci mému, smíšený sbor s klavírem nebo orchestrem na text K. H. Máchy, op. 151b

 • FS, 1941, klavírní verze

Svatý Václav, oratorium pro sóla, smíšený a dětský sbor, orchestr a varhany na text Antonína Klášterského, op. 140

 • FS, 1929, klavírní výtah s textem

Symfonie č. 3 „Život“, op. 36

 • FS, klavírní výtah pro čtyři ruce, 1921

Symfonie č. 5 d moll, op. 141

 • FS a Melantrich, 1943, klavírní výtah

Šest sborů pro smíšené hlasy na texty J. Hory, E. Stoklase, T. Ševčenka a R. Krupičky, op. 175

 • FS a Melantrich, 1942

Šest zpěvů pro sólový hlas a klavír na texty J. W. Goetha, F. Hölderlina a M. Pujmanové, op. 142 a

 • FS, 1943

Te Deum pro smíšený sbor a varhany nebo orchestr a varhany, op. 146

 • FS, 1935, varhanní verze

Tři králové, melodram s klavírem na text Josefa Václava Sládka, op. 111, č. 1

 • FS, 1921

Tři notturna pro sólový hlas, violoncello a klavír. op.163

 • FS, 1940

Tři sbory pro dětské hlasy a malý orchestr nebo klavír, op. 172

 • FS a Melantrich, 1942, klavírní verze

Dvě vánoční písně pro dětský sbor a varhany

 • Roku 2014 vydala Společnost Josefa Bohuslava Foerstra jako faksimile rukopisu Foersterovy