Předsedkyně

Mgr. Olga Černá

Vystudovala konzervatoř v Pardubicích a Akademii múzických umění v Praze. Již během studií získala několik cen v československých pěveckých soutěžích. Umělecká dráha Olgy Černé začala v Komické opeře v Berlíně, v Bernu a ve Vídni. Hostovala v Národním divadle v Praze a v divadlech Gera/Altenburg. Soustředěně se věnuje také komorní a písňové tvorbě. Natočila CD s písněmi Ervína Schulhoffa (Supraphon 1995), Bohuslava Martinů (Naxos 2004) a Josefa Bohuslava Foerstera (2009, Radioservis 2015, Český rozhlas). Realizovala několik mezinárodních projektů věnovaných tvorbě Josefa Bohuslava Foerstera, jehož je soustavnou propagátorkou. Olga Černá je autorkou rozsáhlé putovní výstavy o životě a díle Josefa Bohuslava Foerstera 2016. Spoluautorsky se podílí na hudebně-literárních pořadech, na poli tzv. „zakázané hudby“ spolupracuje se zahraničními institucemi. Vystupuje s domácími i zahraničními orchestry a komorními soubory. Od roku 2015 je předsedkyní Foersterovy společnosti.

www.olgacerna.com

Místopředseda

JUDr. Ivan Archibald Vávra

Revizor

JUDr. Martin Pros, Ph.D.

Poslání

Poslání Mezinárodní společnosti Josefa Bohuslava Foerstera bylo vysloveno při jejím založení roku 1919. Podobně formulované zůstalo dodnes, tedy propagovat dílo J. B. Foerstera a jeho současníků, seznamovat s historickými kontexty jejich tvorby prostřednictvím živých koncertů, přednášek, publikační činnosti, výstav, rozhlasových pořadů a dalších aktivit. Mezinárodní společnost Josefa Bohuslava Foerstera se také snaží iniciovat rozšiřování znalostí o skladatelově životě a díle, a to zejména pokud jde o jeho působení mimo vlast, tedy období, v němž životopisci dosud většinou vycházeli pouze ze skladatelových osobních vzpomínek.

 

„Foerstrova společnost v Praze ustavila se na valné schůzi 26. června 1919. Předsedou zvolen Otakar Ostrčil. Účelem jejím bude podporovati a šířiti hudební umění české, zvláště moderní beze všech zájmů stranických.“

Národní politika, 2. 7. 1919

 

„Pojí nás jedno přání, jedna touha, jeden cíl: sloužiti kráse, […] lásce. Neboť jen z lásky povstává, co je veliké, vznešené a utěšující v životě, a jen v ní je zdroj krásy.“

Slova J. B. Foerstera k členstvu Foerstrovy společnosti

Historie

Mezinárodní společnost Josefa Bohuslava Foerstera, z. s. byla založena pod názvem Foersterova společnost (FS) roku 1919 u příležitosti skladatelových šedesátých narozenin. Prvním předsedou spolku se stal Otakar Ostrčil, jednatelem Jindřich Hybler. Organizace si kladla za cíl podporovat Foersterovo dílo a českou hudbu pořádáním koncertů, přednášek a vydáváním hudebnin. Prvním vydavatelským počinem FS bylo vydání klavírního výtahu Foersterovy opery Debora, následovaly opery Srdce (klavírní výtah a partitura), Bloud (klavírní výtah), oratorium Svatý Václav (klavírní výtah), klavírní výtahy 3. a 5. symfonie, Houslového koncertu č. 2 a Koncertu pro violoncello klavírní výtah suity Cyrano de Bergerac, edice skladatelových melodramů a sborů a dalších děl. FS se také podílela na vydání děl Smetanových, Ostrčilových, Rudolfa Karla, Otakara Jeremiáše, Otakara Zicha, Jana Zelinky, Emila Františka Buriana či Jindřicha Hyblera.

Ve vedení FS se v průběhu dalších let vystřídali Josef Bartoš, Metod Doležil a Josef Plavec. Roku 1959 získala FS jako působiště bývalý refektář fary kostela svatého Vojtěcha – Foersterovu síň, kde se uskutečňovaly koncerty a přednášky, pořádané společností. Po smrti Josefa Plavce (1979) stál v čele společnosti Radomír Melmuka, významnou oporou činnosti byla až do své smrti roku 2012 Míla Smetáčková jako místopředsedkyně.

Během posledního půlstoletí prodělala společnost personální i právní změny. Roku 1982 se stala součástí České hudební společnosti, v březnu 2007 se znovu osamostatnila a transformovala v občanské sdružení pod názvem Společnost Josefa Bohuslava Foerstra (SJBF).

Roku 2012 přišla SJBF o své sídlo na faře kostela sv. Vojtěcha a z důvodu rekonstrukce fary musela uvolnit Foersterovu síň. Od března 2013 do dubna 2014 stála v čele SJBF Jana Fojtíková. Hledání nového sídla, vytvoření stanov odpovídajících novému občanskému zákoníku (89/2012 Sb) a přeregistrování na zapsaný spolek (z. s.) bylo úkolem nového vedení spolku, jehož předsedkyní se stala na základě voleb 29. května 2015 Olga Černá. Sídlem MSJBF je v současnosti Ústav dějin umění AV ČR v Praze.

Také dnes si klade MSJBF za svůj hlavní cíl především propagaci díla samotného Josefa Bohuslava Foerstera, přičemž usiluje o uvádění zapomenutých, či dosud nikdy neuvedených děl.

Stanovy